عضویت داوطلب

 


نوع همکاری

 امور دفتری امور هنری مشاوره آموزشی: پیشگیری آموزشی: روند بیماری و درمان آموزشی: تغذیه آموزشی: ورزش آموزشی: سبک زندگی تحقیقاتی مددکاری درمانی: تشخیص درمانی: دارو درمانی: فیزیوتراپی سایر


روزهایی را که می توانید بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون خیریه نشاط اختصاص دهید مشخص کنید

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 ماهانه سالانه